دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍دری‍س‌
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ - آم‍وزش‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ودک‍ان‌ ن‍اس‍ازگ‍ار
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ - ارزش‍ی‍اب‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - ژاپ‍ن‌
آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ - پ‍اک‍س‍ت‍ان‌
ان‍گ‍ی‍زش‌ در ک‍ار
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد( م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ت‍اف‍ل‍ر، آل‍وی‍ن‌ ای‌.
م‍ی‍چ‍ل‌، ت‍رن‍س‌
ک‍اس‍ت‍ل‍و، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌
ف‍ی‍دل‍ر، ف‍رد ادوارد
ع‍ل‍ی‌، م‍ی‍رم‍ح‍م‍د
ن‍ام‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍ی‍ف‌ ن‍راق‍ی‌، م‍ری‍م‌
ای‍م‍ائ‍ی‌، م‍اس‍اآک‍ی‌،۱۹۳۰-
گ‍ی‍ج‌، ن‍ات‍ان‍ی‍ل‌ ل‍ی‍ز
پ‍ره‍ی‍زگ‍ار، ک‍م‍ال‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ج‍ف‌، دن‍ی‍س‌ ت‍ئ‍ودور
ک‍ورت‍ی‍س‌، ج‍ان‌
دی‍ل‌، ت‍ووی‍لا
آدام‍ز، ری‍م‍ون‍د اس‌.
ل‍ی‌ف‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
ان‍درس‍ن‌، ارل‍ی‍ن‍گ‌
ول‍ف‌، ری‍چ‍ارد
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
آزاده‌
ب‍در
ن‍ش‍ر دای‍ره‌
آوای‌ ن‍ور
ف‍اخ‍ت‍ه‌
وی‍رای‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌.) ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
رش‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍ام‍ن‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
س‍پ‍ی‍دار
م‍درس‍ه‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح و ترمیم آن
سیف نراقی ، مریم ؛  [تهران ] بدر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌س۹،‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آیین مطالعه و یادگیری
تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی .) بخش فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی نابهنجاری
کاستلو، تیموتی ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲۵،ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فرایند انگیزش :روشهای ایجاد انگیزش در دیگران
دیل ، توویلا ؛  [تهران ] نشر دایره   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ف‍لا۸، د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تغییر سازمانی ، راهنمایی برای مدیران
جف ، دنیس تئودور ؛  [تهران ] نشر دایره   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ج۷، ‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<۴۴=چهل وچهار >اشتباه متداول در مدیریت و نحوه پیشگیری آنها
کورتیس ، جان ؛  تهران سپیدار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ک۹، ‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زمینه ای برای بازاندیشی در فلسفه تعلیم و تربیت
بهشتی ، سعید ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۷‬,‭‌ب۹،ز۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
افزایش کارایی مدیریت
فیدلر، فرد ادوارد ؛  [تهران ] موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ف۹،‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مردم در سازمانها :زمینه رفتار سازمانی
میچل ، ترنس ؛  [تهران ] رشد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۹،‌م۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی
پرهیزگار، کمال ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ن۹، ‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مدارس :مبانی و تئوریها
لی فام ، جیمز ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۳۱/۹‬,‭‌ل۹، ‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای آماری گسسته و کاربرد آن در علوم اجتماعی
اندرسن ، ارلینگ ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ف‍لا۸، ‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
موج سوم
تافلر، آلوین ای . ؛  تهران فاخته   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۱۷۵‬,‭‌ت۲،‌م۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کایزن :کلید موفقیت رقابتی ژاپن
ایمائی ، ماساآکی ،۱۹۳۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲،‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علمی هنر تدریس
گیج ، ناتانیل لیز ؛  تهران مدرسه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۵۲‬,‭‌گ۹،‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش فنی :بررسی پاره ای از جنبه های بهبود کیفیت
علی ، میرمحمد ؛  تهران ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۶۳‬,‭‌پ۲، ‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی
ستوده ، هدایت الله ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۱‬,‭‌س۲، ‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیری گذرا در آموزش و بهزیستی معلولین بینایی ( بانضمام علایم و نشانه های خط ویژه نابینایان )
نامنی ، محمدرضا ؛  [تهران ] محمدرضا نامنی   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۱۶۲۶‬,‭‌ن۲، ‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی آموزشی :به سوی یک چشم انداز کیفی
آدامز، ریموند اس . ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۷‬,‭آ۴،‌ب۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی آموزشی
ولف ، ریچارد ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۲۳‬,‭و۸،‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9