نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 

نام کتاب:از اخلاق حرفه ای دانش کاران تا اخلاق حرفه ای اطلاعاتی
گردآوری و ترجمه :لعبت درخشانی، دکترسعید رضایی شریف آبادی
 
وضعیت نشر : تهران :نشرکتابدار،۹۴ ۱۳


نام کتاب:روش پژوهش کیفی کاربردی(درعلوم اجتماعیو علوم رفتاری)
تالیف:مرتضی منادی; با همکاری: فاطمه عابدی- لیلا طالب زاده شوشتری
 
وضعیت نشر : تهران :جامعه شناسان ،۱۳۹۴


نام کتاب:راهبردها و فنون درمانی ویژه و اثربخش
تالیف:لن اسپری; مترجما: محیا یاریگرورش - آزاد مهدیه جعفر حسنی
 
وضعیت نشر : تهران :ساوالان ،۱۳۹۴