نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

نام کتاب:روان شناسی اجتماعی جلد اول
نوشته ی:دیوید مایرز
برگردان : حمید شمسی پور، شقایق زهرایی
وضعیت نشر : تهران : ارجمند، 1393

نام کتاب:روان شناسی اجتماعی جلد دوم
نوشته ی:دیوید مایرز
برگردان : حیمد شمسی پور و دیگران
وضعیت نشر : تهران : ارجمند، 1393