نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

* سرپرست کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا(س)

نام و نام خانوادگی : لعبت درخشانی    

تلفن : 85692383 

فاکس : 88615859

l.derakhshani@alzahra.ac.ir   پست الکترونیکی 

 

**********

* کتابدار (بخش مرجع و سایت )

نام و نام خانوادگی : فاطمه سالکی قصبه

تلفن : 85692389

      f.saleki@alzahra.ac.ir   پست الکترونیکی 

 

*********

ه

* کتابدار (خدمات فنی )

نام و نام خانوادگی : شمسی محب حوری

تلفن : 85692464

      sh.moheb@alzahra.ac.ir  پست الکترونیکی

********

      

* کتابدار (بخش امانت )         

نام و نام خانوادگی : کبری ثمرنیا

 

تلفن : 85692464

k.samarnia@alzahra.ac.ir  پست الکترونیکی