گروه مشاوره و راهنمایی گروه مشاوره و راهنمایی

استاد مشاور استاد راهنما عنوان پایان نامه رشته تحصیلی/ دوره دانشجو ردیف
- دکتر شعاع کاظمی اثر بخشی آموزش مولفه های سرزندگی به خانواده های درهم تنیده با رویکرد مینوچین مشاوره و راهنمایی/کارشناسی ارشد طاهره سادات رضایی 1