نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

استاد مشاور استاد راهنما عنوان پایان نامه رشته تحصیلی/ دوره دانشجو ردیف
- دکتر غلامحسینی بررسی رابطه دانش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه انسانی در سازمانهای تحقیقاتی مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد ندا رزاقی 1
---- دکتر صمدی تبیین مولفه های کنجکاوی در طراحی برنامه های درسی از دیگاه متخصصان اساتید و دانشجویان برنامه ریزی درسی/ کارشناسی ارشد میترا گلوی 2
---- دکتر احمدی جایگاه مولفه های بهداشت روانی در کتابهای درسی دوره ابتدایی ایران برنامه ریزی درسی/ کارشناسی ارشد سمیه جواهری انزایی 3
------- دکتر مهران مقایسه نظرات اساتید و دانشجویان در خصوص نقش استاد مطلوب در آموزش عالی برنامه ریزی درسی/ کارشناسی ارشد سرور هروان 4
-------------- دکتر صمدی مقایسه معلمان از نظر سطوح هوش معنوی و نوع رویکرد آنان در فرآیند یاددهی برنامه ریزی درسی/ کارشناسی ارشد فریده رجب لو 5
------ دکتر احمدی آسیب شناسی استفاده از بازخورد ارزشیابی کیفی- توصیفی معلمان ابتدایی در دس املا برنامه ریزی درسی/ کارشناسی ارشد کبری سبحانی 6
----- دکتر احمدی کاربرد مدیریت دانش در تهیه و تدوین محتوا در دفتر تالیف کتاب های درسی برنامه ریزی درسی/ کارشناسی ارشد خدیجه محمدی 7
---- دکتر احمدی میزان آگاهی معلمان از نقش بازی و به کارگیری آن در فرآیند یاددهی -یادگیری برنامه ریزی درسی/ کارشناسی ارشد اعظم پیکانی 8
----- دکتر غلامحسینی بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده های دانشگاه الزهرا برنامه ریزی درسی/ کارشناسی ارشد زینب مراد پور 9
---- دکتر غلامحسینی سنجش همبستگی میان اهداف رشته برنامه ریزی درسی با نیازهای دانشجویان برنامه ریزی درسی/ کارشناسی ارشد فاطمه بناگر 10
----- دکتر غلامحسینی بررسی رابطه ارزشیابی توصیفی و سلامت روان دانش آموزان برنامه ریزی درسی/ کارشناسی ارشد لیلا خزایی 11
------- دکتر مهران بررسی و الویت بندی عوامل موثر در ترغیب معلمان به استفاده از روش ساخت و ساز گرایی در ... برنامه ریزی درسی/ کارشناسی ارشد ثریا گرگندیان 12
دکتر مهران دکتر عدلی چالش های پیش روی زنان شاغل در دانشگاه های افغانستان و ارائه راهکارهایی برای بهبود آنان برنامه ریزی درسی/ کارشناسی ارشد زهرا امینی 13
دکتر مهران دکتر عدلی

ارزیابی و تحلیل مدیریت دانش در سازمان های صنعتی و آموزشی بر اساس مدل

MAKE   

برنامه ریزی درسی /کارشناسی ارشد زهرا احمدی 14