علم اطلاعات و دانش شناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

استاد مشاور استاد راهنما عنوان پایان نامه رشته تحصیلی/ دوره دانشجو ردیف
دکتر کامران دکتر برادر

مطالعه تطبیقی شیوه های تنظیم و توصیف تمبر در ایران و سایر کشورها

( تغییر مشاور و راهنما)

علم اطلاعات و دانش شناسی/کارشناسی ارشد فاطمه محبی 1