نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

استاد مشاور استاد راهنما عنوان پایان نامه رشته تحصیلی/ دوره دانشجو ردیف
- دکتر خادمی

رابطه استفاده از روش های راهبردی یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

( تغییر موضوع )

روان شناسی تربیتی/کارشناسی ارشد راضیه کرمی 1
- دکتر اخوان

اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی بر سرعت پردازش اطلاعات در حافظه کاری دانش آموزان نارساخوان

 روان شناسی تربیتی/کارشناسی ارشد مینا فتحی آشتیانی 2
- دکتر خادمی طبقه بندی پرسش های قرآنی و تاثیرات آموزشی آن (مقایسه مهارت پرسش در بین دانش آموزان قرآن آشنا و ناآشنا روان شناسی تربیتی/کارشناسی ارشد نگار فصیح 3
- دکتر منادی

مقایسه انگیزه آموزشی دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی با توجه به شیوه های پرورش یاری

(فرزند پروری)

روان شناسی تربیتی/کارشناسی ارشد فرشته نیک سیرت 4
- دکتر منادی بررسی انگیزش تحصیلی و شکست تحصیلی در دانش آموزان دوزبانه شهر تبریز روان شناسی تربیتی/کارشناسی ارشد سمیه قربانیان 5
دکتر منادی دکتر اخوان اثر بخشی مداخله شناختی-رفتاری بر اضطراب کودکان بااختلال یادگیری روان شناسی تربیتی/کارشناسی ارشد سمیه زنجان 6