نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 


استاد مشاور
استاد راهنما عنوان پایان نامه رشته تحصیلی/ دوره دانشجو ردیف
دکتر دهشیری دکتر خسروی

مقایسه ی طرحواره های اولیه و مولفه های فراشناختی در مبتلا یان به اختلال وسواسی - اجباری و اختلال شخصیت وسواسی - جبری ، گروه های همبود و افراد بهنجار

روان شناسی /کارشناسی ارشد ندا گودرزی 1
دکتر یزدی دکتر بنی جمالی

بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و استرس پذیر خود و بهبود روابط مثبت با دیگران در افراد مبتلا به لکنت زبان

روان شناسی /کارشناسی ارشد آتنا امامی میبدی 2
---- دکتر خسروی بررسی رابطه مرگ آگاهی بر اضطراب وجودی با غنای زندگی در بیماران مبتلا به سرطان روان شناسی /کارشناسی ارشد سیما حاجی علی اکبری تبریزی 3
---- دکتر پیوسته گر

بررسی رابطه هوش اجتماعی و خودکارآمدی در دانشجویان مضطرب و بهنجار دانشگاه های دولتی شهر تهران

روان شناسی /کارشناسی ارشد آرزو پسیخانی 4
دکتر درویزه دکتر یزدی پیش بینی تاب آوری بر اساس سپاسگزاری و سبک های دلبستگی در زنان مطلقه روان شناسی /کارشناسی ارشد مهری خسروی 5
دکتر درویزه دکتر عامری بررسی مقایسه های تعهد زناشویی و صمیمیت زناشویی در زوجین استفاده کننده و عدم استفاده کننده از سبک های ماهواره ای فارسی زبان روان شناسی /کارشناسی ارشد مریم میرزا آقازاده 6
----- دکتر خدا بخش    مقایسه نا گویی هیجانی سبک های مقابله ای در افراد مبتلا بهBPD, BD-II و افراد سالم روان شناسی /کارشناسی ارشد فروغ السادات مورتی 7
------- دکتر یزدی مقایسه راهبردهای هیجانی و ریشه های والدینی درافراد مبتلا به وBPD, BD-II و افراد سالم روان شناسی /کارشناسی ارشد مرضیه ماشااله 8
دکتر شقایق زهرایی دکتر یزدی بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و تاب آوری بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به ام اس شهر تهران روان شناسی /کارشناسی ارشد فاطمه امامی میبدی 9
دکتر یزدی دکتر درویزه بررسی رابطه سرسختی روان شناسی و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی بهنجار روان شناسی /کارشناسی ارشد مرضیه هاشمی 10
دکتر شقایق زهرایی دکتر یزدی نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و عاطفه مثبت و منفی بر تاب آوری زنان مبتلا به سرطان پستان روان شناسی /کارشناسی ارشد فرنگیس شریفی باستانی 11
------ دکتر دهشیری بررسی رابطه کنجکاوی با بهزیستی ذهنی و رضایت زناشویی روان شناسی /کارشناسی ارشد سحر عبدی زاده نقی 12
------- دکتر بیجاری رابطه الگوهای ارتباطی در خانواده، با احساس تنهایی، مسولیت پذیری و رفتارهای جامعه گرا در دانش آموزان دبیرستان دارای آسیب های بینایی روان شناسی /کارشناسی ارشد صغری احمدی 13
----- دکتر درویزه رابطه خود کنترلی، مکانیزم های دفاعی و تاثیرات رسانه ای با بی اشتهایی عصبی و مقایسه آن با گروه کنترل روان شناسی /کارشناسی ارشد طاهره احمدی 14
------ دکتر مهری نژاد بررسی رابطه صرع با کیفیت زندگی و کیفیت روابط با همسر و کیفیت روابط با فرزندان روان شناسی /کارشناسی ارشد اکرم عظیمی 15
----- دکتر عامری نقش تعدیل کننده درون گرایی - برون گرایی در رابطه با شیوه های فرزند پروری والدین و استحکام من فرزندان روان شناسی /کارشناسی ارشد ریحانه فیاض 16
درویزه پیوسته گر بررسی رابطه شخصیتی با سازگاری اجتماعی بین دختر و پسر دبیرستان شهر قم روان شناسی /کارشناسی ارشد محبوبه قنبریان مقم 17