نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 

 

 عنوان درس :  تحقیق در مطالعات آرشیوی
منابع مورد استفاده :

آرش‍ی‍و داری‌ دی‍داری‌ - ش‍ن‍ی‍داری‌/ ن‍ورال‍ل‍ه‌ م‍رادی‌، وح‍ی‍د طه‍ران‍ی‌ پ‍ور .--ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍دار،۱۳۸۷

" ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍ک‍س‌ ه‍ای‌ رق‍م‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ اس‍ن‍اد، س‍ازم‍ان‌اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌(آرش‍ی‍و م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌) ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ال‍گ‍وی‌ م‍رج‍ع‌ ن‍ظام‌ اطلاع‍ات‍ی‌ آرش‍ی‍وی‌ ب‍از(ا.ای‌.آی‌.اس‌.) " س‍ع‍ی‍د رض‍ای‍ی‌ش‍ری‍ف‌ آب‍ادی‌، م‍ن‍ص‍ور ت‍اج‍داران‌، زه‍ره‌ رس‍ول‍ی‌ ج‍ام‍ب‍ری‌. ف‍ص‍ل‍ن‍ام‍ه‌ گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌اس‍ن‍اد، ش‍م‍اره‌۸۳ ، پ‍ای‍ی‍ز۱۳۹۰ :ص‌۸۶ . 

م‍دی‍ری‍ت‌ آرش‍ی‍وه‍ای‌ دی‍داری‌ - ش‍ن‍ی‍داری‌/ ن‍ورال‍ل‍ه‌ م‍رادی‌.--  [وی‍رای‍ش‌ ۲].-- ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍دار،۱۳۸۰
ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ آرش‍ی‍و وب‌: درآم‍دی‌ ب‍ر ض‍رورت‌ ه‍ا و م‍ل‍زوم‍ات‌ آرش‍ی‍و م‍ل‍ی‌وب‌ ای‍ران‌/ -- ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ای‍ران‌:ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ وب‌،۱۳۹۱ .
م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر آرش‍ی‍و/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ دی‍ان‍ی‌.-- م‍ش‍ه‍د: دان‍ش‍گ‍اه‌ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)،۱۳۷۷ .
دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ آرش‍ی‍وداران‌/ ش‍ورای‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ آرش‍ی‍و  ، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ اس‍ن‍اد ج‍اری‌ در ی‍ک‌ م‍ح‍ی‍ط ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ف‍اطم‍ه‌ زارع‌زاده‌.-- ت‍ه‍ران‌: چ‍اپ‍ار،۱۳۹۰ .

Media history and the archive/ edited by Craig Robertson.-- London; New York: Routledge, 2011

The Re-Mediation of the Archive: Situating New Media in Moving Image Archives. Supervisor: Caroline Frick Page.- Consultor: Megan Winget.PostGraduate.- College:The University of Texas at Austin, 2010

برای تمرینها به این سایت; مراجعه فرمایید:     http://archive92.blogfa.com

جزوه استاد

تمارین این فصل

 

 

حفظ و نگهداری اسناد الکترونیکی /ترجمه رضا مهاجر؛ سرویراستار: لورا میلار؛ زیر نظر اسحاق صلاحی .- تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ،1392

 

 

مجموعه قوانین و مقررات آرشیوی

عنوان درس : نظریه های اطلاعات و دانش

منابع مورد استفاده :