خانم دکتر رویا برادر خانم دکتر رویا برادر

 عنوان درس : مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان 

منابع مورد استفاده :

 

دياني ، محمدحسين(1380) ، مواد وخدمات كتابخانه براي نوسوادان ، كودكان و نوجوانان . مشهد : انتشارات كتابخانه رايانه اي

قزل ایاغ، ثریا (1383).ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن (مواد و خدمات کتابخانه­ای برای کودکان و نوجوانان). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانیدانشگاهها (سمت)ه 

Mohanraj, V. M., 1928/  Library services for children/ V.M. Mohanraj.-- Ess Ess Publications.-- New Delhi: Ess Ess Publications, 2004.

Reid, Rob/ Something musical happened at the library: adding song and dance to children's story programs/ Rob Reid.-- Chicago: American Library Association, 2007.

Peters, Isabella, Folksonomies: indexing and retrieval in Web 2.0/ Isabella Peters ; translated from German by Paul Becker.-- Berlin: : De Gruyter/Saur, 2009

 

عنوان درس :آیین  نگارش

منابع مورد استفاده :

 


آيين نگارش علمي / تأليف عباس حري تهران : هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور، دبيرخانه، 1378

 

 

عنوان درس : مستند سازی و تدوین اصطلاحنامه های تخصصی

 

منابع مورد استفاده :

 

لنکستر، اف دبلیو. نمایه سازی و چکیده نویسی. ترجمه عباس گیلوری. تهران: چاپار، 1378

نمایه سازی همارا، علی آقا بخشی، تهران، مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران، 1372

Cataloging and indexing: challenges and solutions/ edited by] Joyce McIntosh.-- canada: apple academic press, 2011