نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب


روانشناسی و علوم وابسته

 

1فصلنامه روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران   فارسي ، انگليسي

      http://ijpcp.iums.ac.ir/

فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى ايران
مدير مسئول: دكتر سيد احمد واعظى
سردبير: دكتر امير شعباني
محل انتشار: تهران (اين نشريه قبلا با نام انديشه و رفتار منتشر مي شده است)

 

2فصلنامه روانشناسي  

www.iranapsy.ir

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز:انجمن ایرانی روانشناسی

مدير مسئول: دكتر جواد اژه اي
سردبير: دكتر محمدكريم خداپناهي
محل انتشار: تهران

 

3. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p/

فصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)
مدير مسئول: دكتر احمدعلي فروغي ابري
سردبير: دكتر اصغر آقايي
محل انتشار: اصفهان  

 

  4.روانشناسي باليني 

www.jcp.semnan.ac.ir

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
مدير مسئول: دكتر معصومه خسروي
سردبير: دكتر پرويز آزاد فلاح
محل انتشار: سمنان

 

5. فصلنامه انديشه هاي نوين تربيتي   

http://journals.alzahra.ac.ir/jontoe/

                                   

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه الزهرا - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
مدير مسئول: دكتر مهناز اخوان تفتي
سردبير: دكتر طيبه ماهرو زاده
محل انتشار: تهران                                                                                       

 

6. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختي   

http://rph.khu.ac.ir/

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت معلم تهران قطب علمي روانشناسي استرس
مدير مسئول: دكتر محمد نقي فراهاني
سردبير: دكتر عليرضا مرادي
محل انتشار: تهران 

 

7.پژوهشهاي كاربردي روانشناختي

http://japr.ut.ac.ir/

دو  فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر غلامعلي افروز
سردبير: دكتر محمد خداياري فرد
محل انتشار: تهران

 8. فصلنامه انديشه و رفتار

journals.riau.ac.ir/journals/index.php 

 فصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي - واحد رودهن
مدير مسئول: دكتر فرخ لطفي كاشاني
سردبير: دكتر شهرام وزيري
محل انتشار: رودهن  

 

  9.   دو فصلنامه رويكردهاي نوين آموزشي

Uijs.ui.ac.ir/nea

فصلنامه علمی- پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر حمید نشاط دوست
سردبير: دكتر احمدرضا نصر
محل انتشار: اصفهان (اين مجله تا شماره 10 با عنوان پژوهش هاي تربيتي روانشناختي منتشر شده است)

 

  10. فصلنامه روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني فارسي، انگليسي

http://journals.azad.ac.ir/jip/

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مدير مسئول:دكتر محترم نعمت طاوسي
سردبیر: دكتر محمد كريم خداپناهي 

محل انتشار: تهران  

 

  11. دوفصلنامه روانشناسی معاصر

www.bjcp.ir 

دو فصلنامه علمی – پژوهشی(علوم انسانی)

صاحب امتیاز : انجمنروانشناسی ایران

مدیر مسئول : دکترشهریار شهیدی

سردبیر : دکتر محمدعلی بشارت

محل انتشار: تهران

 

12. نشریه بین المللی روانشناسی (انگلیسی)

www.iranpa.org 

دوفصلنامهعلمی - پژوهشی

صاحب امتیاز : انجمن روانشناسی ایران

مدیر مسئول : دکتر رضا زمانی

سردبیر : دکتر حسین شکرکن

 

13.فصلنامه پژوهشهای روانشناختی

www.psychresearch.ir

فصلنامهعلمی - پژوهشی

صاحب امتیار : دکتر رضا زمانی

مدیر مسئول : دکتر رضا زمانی

 

14.فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز

www.tabrizu.ac.ir 

فصلنامه علمی - پژوهشی

صاحب امتیاز : دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز
مدير مسئول: دكتر منصور بيرامي
سردبير: دكتر اميرهوشنگ مهريار

 

15. فصلنامه روانشناسی کاربردی

http://isj.iup.ir/index.aspx?pid=95744&jid=31

فصلنامه علمی پژوهشی

صاحب امتیاز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی

مدیر مسئول : دکتر حمیدرضا پوراعتماد

سردبیر: دکتر عصمت دانش

 

16. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی

http://jpsyedu.ut.ac.ir/

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر غلامعلي افروز
سردبير: دکتر محمدعلی بشارت
محل انتشار: تهران

 

17. فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی

http://www.socialpsychology.ir/

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن روانشناسی اجتماعی
مدير مسئول: دكتر سوسن عليزاده فرد 
سردبير: دكتر مجيد صفاري نيا
محل انتشار: تهران

Iranian journal of Clinical Psychology. 18

http://ijcp.uswr.ac.ir/index.php?slc_lang=en&slc_sid=1

صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مدير مسئول: دکتر سید علی حسینی
سردبير: دکتر پروانه محمدخانی
محل انتشار: تهران

 

19. پژوهشهای روانشناسی بالینی ومشاوره)مطالعات تربیتی وروانشناسی سابق(

Tpccp.um.ac.ir

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر بختیار شعبانی ورکی
سردبیر: دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی

محل انتشار:مشهد

 

.20پژوهشهای روانشناختی  خصوصی

www.psychresearch.ir

دو فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)

صاحب امتیاز: رضازمانی

سردبیر: رضازمانی 

مدیر مسئول:  رضا زمانی

 

21. فصلنامه تازه های علوم شناختی

www.iricss.org

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)

صاحب امتیاز: دكتر سيد كمال خرازي

مدیر مسئول: دكتر جواد علاقبند راد

سر دبیر: دکتر سهراب حاجی زداه

محل انتشار: تهران

 

22. فصلنامه خانواده پژوهي

Fri.sbu.ac.ir

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)

صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشكده خانواده 

مدير مسئول: دكتر محمدعلي مظاهري

سر دبیر:دکتر محمدعلی مظاهری

محل انتشار: تهران

 

23. روانشناسی بالینی وشخصیت

Cpap.shahed.ac.ir

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)

صاحب امتياز: دانشگاه شاهد

 مدير مسئول: دکتر رسول روشن چسلی

سردبير: دکتر محمدعلی اصغری مقدم 

محل انتشار: تهران

 

24.فصلنامه روانشناسي تربيتي

Journal .atu.ac.ir

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)

صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي

مدير مسئول: دكتر محمود گلزاري 

سردبير: دكتر علي دلاور

محل انتشار: تهران

 

25.فصلنامه روان شناسي مدرسه

www.uma.ac.ir/links/jsp

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)

صاحب امتياز: دانشگاه محقق اردبيلی

  مديرمسؤول: دکتر عباس ابوالقاسمی

  سردبير: دکتر محمد نريمانی

محل انتشار:اردبیل