ازدواج و خانواده ازدواج و خانواده

شاخص بی ثباتی ازدواج

آزمون حساسیت خانواده به فرزند

ابزار پیوند والدینی- فرم پدر

ابزار پیوند والدینی- فرم مادر

پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی- فرم کوتاه

پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین

پرسشنامه عملکرد خانواده

شاخص روابط برادری و خواهری

شاخص روابط برادری و خواهری - مشکل با برادر

مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

مقیاس الگوهای سخت انضباطی

مقیاس انسجام خانوادگی

مقیاس تاکتیک تعارض با پدر  ومادر

مقیاس تاکتیک های تعارض با خواهر و برادر

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

مقیاس خانواده اصلی

مقیاس رابطه ولی

مقیاس رابطه ولی - مادر

مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر

مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر

آزمون سازگاری زناشویی لاک

ابزار سنجش خانواده

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پرسشنامه تعارضات زناشویی

پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده

پرسشنامه رضامندی زناشویی - فرم بلند انریچ

پرسشنامه رضایت زناشویی- فرم کوتاه

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج

شاخص رضایت زناشویی

مقیاس خرسندی زناشویی

مقیاس سازگاری زن و شوهر

مقیاس اعتماد بین شخصی-زنان

مقیاس اعتماد بین شخصی- مردان

مقیاس رابطه رمانتیک

مقیاس روایت عشق اشترنبرگ-ویژه آقایان

مقیاس روایت عشق اشترنبرگ - ویژه خانمها

مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی

مقیاس عشق سودایی

مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ 45 ماده

مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر

مقیاس همدم طلبی

Do you have X

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

پرسشنامه صمیمیت

پرسشنامه همدلی

مقیاس احساس گناه موشر

مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه

مقیاس رومانتیک بودن

مقیاس گرایش جنسیتی

مقیاس همدلی عاطفی