دانلود پایان نامه های خارجی دانلود پایان نامه های خارجی

توضیحات

نام پایگاه

ردیف

مجموعه متمرکز پایان نامه های دانشگاههای کانادا(برای جستجوی بهتر گزینه ها را محدود به e-thesisکنید(

http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/index-e.html

Theses Canada Portal

1

در محدوده سالی1865-2012. پایان نامه هایی که به صورت الکترونیکی و pdfدر دسترس باشند با علامت  مشخص شده اند.http://ethesis.helsinki.fi/en

University of Helsinki: Electronic Dissertations

2

http://www.lib.vt.edu/find/byformat/etds.html

Virginia Tech: Electronic Thesis and Dissertation Library

3

http://www.lib.lsu.edu/databases/descriptions/lsuthesis.html

Louisiana State University: Electronic Thesis and Dissertation Library

4

http://etd.byu.edu/

Brigham Young University: Electonic Theses and Dissertations

5

http://eprints.ru.ac.za/

Rhodes eResearch Repository

6

http://digital.library.duq.edu/cdm-etd

Duquesne University Library: Electronic Theses and Dissertations

7

http://etd.library.vanderbilt.edu/

Vanderbilt University: Electronic Theses and Dissertations

8

http://library.williams.edu/theses/

Williams College: Electronic Theses

9

http://www.pitt.edu/~graduate/etd/

University of Pittsburgh: Electronic Theses and Dissertations

10

http://www.opendoar.org/find.php?rID=344&format=full

University of Pretoria Electronic Theses and Dissertations

11

https://etda.libraries.psu.edu/

Pennsylvania State University: Electronic Thesis and Dissertation Archive

12

http://www.uflib.ufl.edu/etd.html

University of Florida: Electronic Theses & Dissertations

13

تقریبا نیمی از پایان نامه ها دارای دسترسی آزاد و نیمی دیگر مخصوص دانشجویان دانشگاه فلوریدا است

.http://www.ohiolink.edu/resources/show_details.php?db=x_etdc

OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center

14

http://etd.wfu.edu/

Wake Forest University: Electronic Theses & Dissertations

15

https://www.wpi.edu/Pubs/ETD

Worcester Polytechnic Institute: Electronic Theses and Dissertations

16

ابتدا کلمه مورد نظر خود را جستجو کرده و سپس موارد یافت شده را از قسمت سمت چپ بخش more، به محدود theses کنید. برای رویت آنلاین پایان نامه ها باید جستجو خود را محدود به موارد آنلاین کنید.   http://www.caul.edu.au

Australian Digital Theses Program

17

https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582

M.I.T. Theses and E-Theses Online

18

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php     سایتی رایگان و معتبر برای دریافت پایان نامه های اروپایی 19